Wat is de Postcoderoosregeling?
In de volksmond wordt de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Met deze regeling wil de overheid het opwekken van lokale en duurzame elektriciteit stimuleren. Deelnemers ontvangen hierdoor een energie-belastingkorting op hun energierekening.

Wie is eigenaar van de productie-installatie?
De energiecoöperatie is gedurende de looptijd van het project eigenaar van de installatie. Uw inleg geeft recht op korting op uw energierekening, maar de installatie blijft gezamenlijk eigendom in de energiecoöperatie.

Hoe kan ik energie afnemen van de windmolen?
U koopt zogenaamde windcertificaten. Eén certificaat staat voor 250 kWh. U koopt deze van de energiecoöperatie.

Voor hoeveel kilowattuur kan ik maximaal meedoen?
U kunt in dit project voor maximaal 10.000 kWh meedoen.

Waarom krijg ik korting op mijn energierekening?
De overheid heeft bepaald dat mensen die lokaal energie op wekken geen energiebelasting verschuldigd zijn. De reden is dat lokaal opgewekte energie nauwelijks gebruik maakt van het landelijke energienetwerk. Deze belastingkorting is gegarandeerd voor 15 jaar.

Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt of stijgt?
De energie die door de productie-installatie wordt opgewekt verkoopt de coöperatie aan het energiebedrijf Energie VanOns.  Van deze inkomsten wordt het beheer en onderhoud van de installatie betaald. De prijs die het energiebedrijf voor de opgewekte stroom betaalt is afhankelijk van de marktprijs van stroom. Wanneer de energieprijs verandert zal dit direct invloed hebben op de prijs die de coöperatie ontvangt.

Wat gebeurt er als de energiebelasting daalt of stijgt?
Door de Postcoderoosregeling ontvangt u korting op uw energienota. De hoogte van de korting is afhankelijk van het energiebelastingtarief op elektriciteit. Indien dit tarief daalt of stijgt is dat van invloed op uw korting. Daarnaast is de korting afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit door de installatie(s). Maar dát u de belastingkorting ontvangt is voor 15 jaar gegarandeerd door de regering en vastgelegd in de wet.

Wat gebeurt er als de installatie beschadigd raakt?
Het kan voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. De leverancier van de windmolens (E.A.Z. Wind) geeft 15 jaar productgarantie op technische mankementen. Daarnaast sluit de coöperatie een aansprakelijkheidsverzekering af.

Wat als het niet waait?
Niemand kan voorspellen hoeveel de wind precies waait, maar E.A.Z. garandeert een opbrengst van 29.000 kWh gemiddeld per jaar per molen. Wel waait het het ene jaar meer dan het andere jaar: er kan tot 20% meer of minder opbrengst zijn ten opzichte van het gemiddelde. Ongeacht of de wind waait krijgt u altijd stroom geleverd.

Zijn zonnepanelen niet aantrekkelijker?
Zonnepanelen zijn ook een goede mogelijkheid. Ook zonnepanelen hebben een terugverdientijd van om en nabij 10 jaar afhankelijk van de ligging van het dak en de hoeveelheid zon. Het nadeel van

zonnepanelen is dat de meeste stroom wordt geleverd rond 12 uur ’s middags terwijl je het dan niet nodig hebt. De wind waait ook ’s nachts en in de winter en dat geeft een meer geleidelijke stroomopbrengst maar ook voor afname.

Is er ook toezicht op het project van toepassing?
Wanneer een organisatie beleggingen of aandelen uitgeeft dient deze onder toezicht te staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De organisatie dient een prospectus in te leveren bij de AFM. Een prospectus is een document met daarin alle ‘ins en outs’ rondom de beleggingen of aandelen. De AFM beoordeelt vervolgens aan de hand van deze prospectus of de belegging goedgekeurd wordt en daarmee dus veilig is. Voor sommige aanbiedingen geldt een vrijstelling van deze prospectusplicht, bijvoorbeeld wanneer er minder vijf miljoen mee wordt opgehaald. Ook deze aanbieding valt onder deze vrijstelling en is dus niet getoetst door de AFM. Wel is dit project gemeld bij de AFM en moeten we u als deelnemer inlichten over de financiële situatie en de risico’s van dit project. Deze informatie vindt u in dit document.

Moet ik per se overstappen naar Energie VanOns?
De energiecoöperatie is lid van de Groninger Energie Koepel (GrEK) en daarmee mede-eigenaar van het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. Als deelnemer kunt u ervoor kiezen om over te stappen en stroom en gas af te nemen bij Energie VanOns, maar dat is niet verplicht. Als u klant bent bij Energie VanOns voor uw elektriciteit en gas, ontvangt de energiecoöperatie daarvoor jaarlijks € 75. Dit geld investeren we in lokale duurzame en maatschappelijke projecten. De leden van de energiecoöperatie bepalen gezamenlijk welke duurzame en maatschappelijke projecten dit zijn. Ook is het administratief voor zowel de energiecoöperatie als voor u als deelnemer veel eenvoudiger, als u overstapt.

Wat gebeurt er met de windcertificaten wanneer ik wil verhuizen?
Verhuist u naar een adres binnen het postcodegebied van dit project? Dan kunt u uw windcertificaten gewoon meenemen. Verhuist u naar een adres buiten het postcodegebied, dan kunt u de windcertificaten niet meenemen. U kunt de certificaten dan verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of de certificaten overdragen aan een andere geïnteresseerde die binnen het postcodegebied woont. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geïnteresseerde. De energiecoöperatie kan hier desgewenst in proberen te bemiddelen.

Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik dan nog deelnemen aan het project?
Of u nog kunt deelnemen hangt af van uw verbruik. Stel u verbruikt 3000 kWh per jaar en u wekt met uw zonnepanelen op uw eigen dak 1000 kWh per jaar op. Dan heeft u nog een verbruik van 2000 kWh per jaar. U kunt dan nog deelnemen in het project voor 2000 kWh.

Waarom adviseert u minder windcertificaten te kopen dan overeenkomstig mijn verbruik?
U krijgt geen korting door uw certificaten als daar geen netto stroomverbruik tegenover staat. En natuurlijk wilt u nog wat energie besparen de komende jaren. Ook kan het zijn dat het het ene jaar harder waait dan het andere jaar, waardoor u per certificaat méér kWh opwekt en daardoor recht hebt op meer korting. We adviseren daarom om circa 75-80% van uw huidige verbruik “af te dekken” met windcertificaten. Daartegenover staat dat als uw verbruik hoger wordt de komende jaren, bijvoorbeeld door de aanschaf van een warmtepomp, u ervoor kunt kiezen om nu of later méér windcertificaten aan te schaffen dan overeenkomstig het huidige verbruik.

Kan ik later windcertificaten bijkopen?
Ja, indien voorradig. Bijvoorbeeld als een deelnemer verhuist naar buiten het postcodegebied en de certificaten wel verkopen. Ook wensen we als energiecoöperatie op termijn meer projecten te gaan realiseren.

Ben ik zelf eigenaar van de molen?
Ja! Via de Energiecoöperatie Midwolde bent u eigenaar van de windmolen. De statuten van de energiecoöperatie zijn zodanig vormgegeven dat u zeggenschap houdt over uw eigen windmolen. U beslist dus zelf over uw eigen molen. Over algemene zaken in de energiecoöperatie beslist u samen met alle andere leden. Deze beslissingen worden belegd in een algemene ledenvergadering, kortweg ALV.

Wat is het effect van deelname op mijn inkomstenbelasting?
Dit hangt af van uw situatie, bijvoorbeeld of u particulier of als bedrijf deelneemt. Als particulier heeft deelname meestal geen effect op uw inkomstenbelasting. Informeer hierover bij uw belastingadviseur.

Welke risico’s zijn er voor u verbonden aan deelname?
Het verwachte rendement op de windcertificaten is niet afhankelijk van de winst die de energiecoöperatie maakt. De kans bestaat dat de winst van de energiecoöperatie lager is dan verwacht maar dat zal geen effect hebben op het verwacht rendement. Pas als er sprake dreigt te zijn van een tekort in de exploitatie kan de algemene ledenvergadering besluiten alle leden te verplichten een extra storting te doen in de energiecoöperatie en/of een jaarlijkse inleg in te stellen of te verhogen.

De voornaamste risico’s voor u als deelnemer zijn:

  • Een besluit van de landelijke overheid om de energiebelasting op elektriciteit te verlagen. Uw voordeel ten opzichte van anderen die niet participeren in een project als dit wordt hierdoor minder maar uw financiële situatie verandert niet direct. U zult wel een eventuele jaarlijkse inleg moeten blijven betalen.Opmerking: Op het moment van schrijven wordt er onderhandeld aan een nieuw Energie- en Klimaatakkoord. In de voorlopige onderhandelingsresultaten wordt gesproken over de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit (en een verhoging van energiebelasting op gas) vanaf 2020. De onderhandelaars zijn zich bewust van de gevolgen die dat heeft op projecten als deze en hiervoor zal een oplossing gezocht worden in de uitwerking van het akkoord. Tegelijk heeft de minister aangekondigd dat de postcoderoosregeling zal worden aangepast per 2020. Op dit moment is er geen duidelijkheid over de toekomst van de postcoderoosregeling, noch over de manier waarop een overgang vormgegeven zal gaan worden. Dit geeft dus onzekerheid over en risico’s voor de exploitatie van dit project. In vertrouwen dat de overheid tot een goede oplossing zal komen (de coöperatieve beweging zit ook aan de onderhandelingstafels) hebben we besloten dit project wel door te zetten.
  • Daling van de elektriciteitsprijs van de energie die de energiecoöperatie gezamenlijk opwekt en verkoopt. Hierdoor kan een exploitatietekort ontstaan in de energiecoöperatie.
  • Minder opwek van energie door tegenvallende prestaties van de opwekinstallatie of onvoorziene en onverzekerde calamiteiten.

Een windcertificaat is niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw certificaat als u tussentijds er van af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw certificaat langer aan moet houden of voor een lagere prijs moet verkopen.

Wat is de waarde van een windcertificaat?
Bij aanvang van het project is de waarde van uw certificaat de genoemde aanschafprijs (de nominale waarde). Gedurende de looptijd neemt de waarde van uw windcertificaat evenredig af. Na 15 jaar, de looptijd van de certificaten, is de waarde van uw certificaat € 0,-. Elk jaar vermindert de waarde dus met 1/15e deel.

U kunt een windcertificaat overdragen aan een ander die voldoet aan de gestelde voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een persoon die uw certificaten over zou willen nemen. Voor de prijs kunt u de waarde van het certificaat nemen of in onderlinge overeenstemming een andere prijs. Overdracht kan alleen plaatsvinden met instemming van het bestuur. U bent geen aanvullende kosten verschuldigd aan de energiecoöperatie bij overdracht.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Uw inleg wordt volledig gebruikt om een deel van de investeringskosten van het project te dekken. Niets van uw inleg wordt geïnvesteerd in andere zaken dan dit project. Uw inleg behoort tot het eigen vermogen van de energiecoöperatie. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

Door de recente oprichting van de energiecoöperatie is er geen balans en resultatenrekening beschikbaar. Onderstaand de investerings-, financierings- exploitatiebegroting van het project.

Wat gebeurt er na 15 jaar met de molen?
Dit is geregeld in een contract tussen de energiecoöperatie en de grondeigenaar. Na 15 jaar gaan de eigenaar van de grond en de coöperatieleden met elkaar in gesprek over het vervolg. Er zijn drie mogelijkheden:

  • De molen wordt verkocht;
  • De molen blijft van de energiecoöperatie; of
  • De molen wordt afgebroken. Dit is tussen de coöperatie en de grondeigenaar in een opstalovereenkomst vastgelegd.